ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ สายคันคลอง 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งขวา (ศาลเจ้าแม่หนองรี) หมู่ที่ 1

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 503/2562 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ สายคันคลอง 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งขวา (ศาลเจ้าแม่หนองรี) หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย บริษัท พี.เค.เค เทรดดิ้ง จำกัด  เป็นผู้รับจ้าง และได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา  10.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้