รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4

ผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้