ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคอง 2 ขวา 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งซ้าย หมุ่ที่ 13

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 398/2562 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลอง 2 ขวา 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ  เป็นผู้รับจ้าง และได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม2562 เวลา  14.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้