ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ สายซอยบ้านนายสมบูรณ์ ก้านนาค หมู่ที่ 9

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 283/2562 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ สายซอยบ้าน นายสมบูรณ์ ก้านนาค หมู่ที่ 9  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้าง และได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา  14.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนและวางท่อระบายน้ำหมู่9