ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกคันคลอง 21 ขวา ฝั่งซ้าย – คลองมะขามเทศ หมู่ที่ 6

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 399/2562 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกคันคลอง 21 ขวา ฝั่งซ้าย – คลองมะขามเทศ หมู่ที่ 6  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้าง และได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันพฤัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา  14.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้