สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดังนี้ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 648,888.00 บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ตามสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมาพร้อมนี้