สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำสายซอยบ้านนายสมบูรณ์ ก้านนาค หมู่ที่ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำสายซอยบ้านนายสมบูรณ์ ก้านนาค หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดังนี้ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 846,000.00 บาท (แปดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมาพร้อมนี้