ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 2

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 144/2562 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเจ ดีเวอร์ล็อปเมนท์  เป็นผู้รับจ้าง และได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562  เวลา 10.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้