ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายรางจิก หมู่ที่ 9,10

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 2/2561 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายรางจิก หมู่ที่ 9,10  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้าง และได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน  2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา  10.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้