ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำสายแยกทางเข้าวัดธรรมมิกาวาสหมู่ที่ 12

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 68/2562 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำสายแยกทางเข้าวัดธรรมมิกาวาสหมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เจ ดีเวอร์ล๊อปเมนท์ เป็นผู้รับจ้าง และได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา  10.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้