ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณหลังวัดบ่อเงินเจริญสุข หมู่ที่ 13

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 6/2563 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณหลังวัดบ่อเงินเจริญสุข หมู่ที่ 13  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย บริษัท พี.เค.เค เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้รับจ้าง และได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา  14.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้