สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรพ.สต.โพธิ์เก้าต้น เชื่อมต่อสายเดิม หมู่ที่ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรพ.สต.โพธิ์เก้าต้น เชื่อมต่อสายเดิม หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองพัฒนา โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 904,000.00 บาท (เก้าแสนสี่พันบาทถ้วน) ตามสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมาพร้อมนี้