ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณทางเข้าบ้านกำนันสมาน หมู่ที่ 2

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 68/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณทางเข้าบ้านกำนันสมาน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย บริษัท พี.เค.เค เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้รับจ้าง และได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้