รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2

ผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2  (มกราคม 2563 – มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้