สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำต่อจากท่อระบายน้ำเดิมถึงวัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำต่อจากท่อระบายน้ำเดิมถึงวัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 8  ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เจ ดีเวอร์ล็อปเมนท์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,196,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมาพร้อมนี้