ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำเดิมถึงวัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 8

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 11/2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเดิมถึงวัดโพธิ์เทพประสิทธิ์  หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย บริษัท พี.เค.เค เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้รับจ้าง และได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้