ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำจากคลองตาปานถึงคลองตาปิ่น หมู่ที่ 10

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 74/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากคลองตาปานถึงคลองตาปิ่น หมู่ที่ 10  ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย บริษัท พี.เค.เค เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้รับจ้าง และได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 16  มีนาคม 2563 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน  2563 เวลา 14.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้