ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน 21 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่137/2563  ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน 21 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย บริษัท พี พี เจ ดีเวอร์ล็อปเมนท์ เป็นผู้รับจ้าง และได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้