ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรถนนสายคลองตาปิ่นฝั่งขวา หมู่ 13

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 138/2563 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรถนนสายคลองตาปิ่น ฝั่งขวา หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้าง และได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้