สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าวัดนางหนู หมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าวัดนางหนู หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป๊อกกะเป้ คอนสตรัคชั่น โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 518,000.00 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมาพร้อมนี้