ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน ช่วงห้องสำนักปลัดและห้องกิจการสภา จำนวน 2 ห้อง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 79/2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน ช่วงห้องสำนักปลัดและห้องกิจการสภา จำนวน 2 ห้อง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี พี เจ ดีเวอร์ล็อปเมนท์ เป็นผู้รับจ้าง และได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันอังคารที่ 19  พฤษภาคม 2563 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้