ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน 21 ขวา หมู่ที่ 9

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 242/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน  2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน 21 ขวา หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดป๊อกกะเป้ คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง และได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันจันทร์ที่ 18  พฤษภาคม 2563 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้