ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าคลองตะเคียนถึงกำแพงวัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 9

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 146/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม  2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าคลองตะเคียนถึงกำแพงวัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี พี เจ ดีเวอร์ล็อปเมนท์ เป็นผู้รับจ้าง และได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 8  พฤษภาคม 2563 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้