ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณศาลา SML และทางเข้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่12

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 225/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน  2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณศาลา SML และทางเข้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.เค.เค เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้รับจ้าง และได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้