สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณคลองยายศรี หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณคลองยายศรี หมู่ที่ 7  ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัชชา ค้าวัสดุ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 890,000.00 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมาพร้อมนี้