การตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 80/2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้าง และมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. มีประชาชนเข้าร่วมและสังเกตการณ์ด้วย