กำหนดตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โดยมี บริษัท เฉลิมชัยออโต้เซลล์ เป็นผู้ขายซึ่งจำดำเนินการส่งมอบพัสดุ ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. จึงแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ เข้าตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันและเวลาดังกล่าว