ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรพ.สต.โพธิ์เก้าต้น เชื่อมต่อสายเดิม หมู่ที่ 11

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพ.สต.โพธิ์เก้าต้น เชื่อมต่อสายเดิม หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 142/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองพัฒนา เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว

เอกสารแนบ