รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

ผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่4  (กรกฏาคม 2563 – กันายายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ