ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ถนนสายการเกษตร หมู่ที่ 3

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 294/2563 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ถนนสายการเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว

เอกสารแนบ