รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

ผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่3   (เมษายน 2563 – มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้