ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชลประทาน ช่วงเขตติดต่อหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 (ตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่อ้อย)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 529/2563 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชลประทาน ช่วงเขตติดต่อ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 (ตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่อ้อย) ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยโชติก่อสร้างเป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว