รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

ผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้