ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านชื่นสุขเฟอร์นิเจอรฺ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,600.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้

เอกสารแนบ