กำหนดเวลารวจรับพัสดุโครงการขุดลอกคลองลุงเหม็ง หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 12/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการขุดลอกคลองลุงเหม็ง หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นาย ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 25 มกราคม 2564 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว