ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่6 บริเวณคันคลองชลประทาน 21 ขวา ฝั่งซ้าย จากบ้านเสี่ยต่ายถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 5

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่101/2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 6 บริเวณคันคลองชลประทาน 21 ขวา ฝั่งซ้าย จากบ้านเสี่ยต่ายถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี บริษัท พี.เค.เค เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว