ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรถนนสายคลองตาปิ่นฝั่งซ้าย หมู่ที่ 13

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 23/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรสายคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว