กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณกลุ่มบ้านนายละเอียด คลองยายศรี หมู่ที่ 7

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 164/2564 ลงวันที่2 มีนาคม 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณกลุ่มบ้านนายละเอียด คลองยายศรี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี บริษัท พี.เค.เค.เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว