ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 แล้วนั้น อบต.โพธิ์เก้าต้น ขอเปลี่ยนแปลงแผนารจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้