รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือนตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้