ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับการจ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่1

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดจ้างตามโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 153/2560 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรุ่งเรืองพานิช เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ใน วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว