ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองจีน หมู่ที่11

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 352/2561 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองจีน หมู่ที่11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตยาก่อสร้าง 2005 เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม  2561 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม  2561 เวลา  14.00 น. รายละเอียดแนบท้ายนี้