ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.3196 บ้านมะนาวหวาน หมูที่ 3-4

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 231/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.3196 บ้านมะนาวหวาน หมูที่ 3-4 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันพฤหัสบดีที่  23 สิงหาคม  2561 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม  2561 เวลา  14.00 น. รายละเอียดแนบท้ายนี้