ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างที่แปรงฟันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 310/2561 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างที่แปรงฟันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม  2561 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม2561 เวลา  14.00 น. รายละเอียดแนบท้ายนี้