ตกลงราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่1

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคาโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 สายซอยบ้านอาจารย์วิญญู ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระยะทางยาวรวมประมาณ 74 เมตร โดยมีราคากลาง 90,000 บาท และราคางบประมาณ 79,000 บาท