ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับการจ้างโครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 872/2559 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ใน วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 10.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว