สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560

 

เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบและสามารถเข้าตรวจสอบได้ อบต.โพธิ์เก้าต้นจึงขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม  2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ