ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่6 สายการเกษตร(สาย4)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายการเกษตร (สาย4) หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 114/2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว