รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินและท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่8

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดจ้างโดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินและท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8 โดยโครงการดังกล่าวได้รับการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอส่งรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดดังไฟล์แนบ