ประกาศจัดจ้างดดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีราคากลาง 484,000 บาท ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้